PASOŻYTY

PASOŻYTY

cykl wydarzeń i dyplom ASP

17.10-08.11.2020 Galeria Pionova, Gdańsk

wróć wróć

Szczegóły wydarzenia

Kalendarium:

17.10.2020. godz. 17:00 [Galeria Pionova ul. Olejarna 2]

Sesja wykładowa:

  • Dr Roman Nieczyporowski: Artysta między sztuką a odpowiedzialnością.  
  1. Prof. dr hab. med. Maciej Śmietański: Naukowiec wobec opresji i śmierci na przykładzie pracy lekarzy Getta Warszawskiego.

       Panel dyskusyjny: Dr Jӧrn Brockhuis, Prof. Grzegorz Klaman, Prof. Ewa Łojkowska, mgr  Piotr Tadeusz Mosur

29.10.2020. Obrona pracy dyplomowej (wydarzenie zamknięte)

30.10.2020. godz. 18:00 [Galeria Pionova ul. Olejarna 2]

Otwarcie wystawy PASOŻYTY.

08.11.2020. zamknięcie wystawy.

 

Założenie pracy

Autor projektu chce zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo rozpowszechniania populistycznych haseł prowadzących do wzrostu nastrojów nacjonalistycznych, wręcz ksenofobicznych w Polsce. Samo postawienie takiego hasła byłoby  truizmem oczywistym dla ludzi wykształconych i znających realia działania państwa i propagandy prorządowych mediów. 

W akcji chodzi jednak o coś więcej. W samej swojej formie jest ona zwrotem performatywnym o charakterze akcji społeczno-artystycznej prowadzonej tak narzędziami sztuki i nauki. Autor jako artysta, ale również naukowiec, doktor habilitowany medycyny o znacznym dorobku naukowym przeprowadza badanie zaprojektowane z użyciem narzędzi nauki (badanie prospektywne zaślepione) i opracowuje jego wyniki jako naukową publikację. Jako taka może ona zostać opublikowana w periodykach naukowych, przedstawiona na zjazdach i kongresach. Pokazuje tym samym, że można  - może nawet trzeba zabierać głos w takich sprawach. Nauka zwykła nie mieszać się do polityki; środowisko naukowe zwykle milczy. Trudno określić wszystkie powody tego milczenia, jednak koniunkturalizm, troska o własne stanowiska pracy i kariery akademickie wydaje się być czynnikiem równie ważnym, jak przekonanie o braku celowości takich działań. To nadaje znaczenia wykładowi otwierającemu wystawę. Autor niejako oskarża własne środowisko o porzucenie roli przewodnika w rozumieniu funkcji inteligencji jako testamentu twórców z okresu zaborów. Inteligencja pozostawia resztę społeczeństwa w samotności, nie korzystając z danych jej narzędzi, wykształcenia i autorytetu. Zamykając się w sobie i promując siebie pozostawia pole populizmowi. W tym kontekście tytuł wystawy  (Pasożyty) nabiera nowego sensu. Stąd bioartowska prezentacja rosnących bakterii na agarowych pożywkach. Nawet bakterie rosnące w postaci liter zostały opuszczone i muszą mówić same za siebie. Naukowcy nie dają im argumentów przeciwko wykluczeniu. Jest paradoksem, że o wartościach Unii Europejskiej, ale też uniwersalnych dla każdego człowieka muszą nam przypominać bakterie. Nie przypadkowo temat ten porusza artysta z Polski. Polskim wkładem w myśl europejską była XIX-to wieczna działalność dla podnoszenia sprawy wolności narodów i aktywne angażowanie się w nią. To hasło przeciwstawienia się monarchiom absolutnym głosiło wspólnotę ludzi złączonych ideą obywatelskości. („za wolność naszą i waszą”). Dziś należy o tym przypominać, aby ta polska idea nie dotarła do wynaturzenia, skrajnego polskiego egoizmu narodowego, ideologii nienawiści etnicznej, a polski katolicyzm do formy religii przemocy, wrogości i pogardy wobec innych wyznań. 

Ufundowanie akcji ze zbiórki społecznej- o ile się uda- ma również na celu pokazanie, że w dalszym ciągu są Polacy, którzy tego chcą. 

Część badawcza i performatywna:

Część badawcza:

Badanie typu randomizowanej ślepej próby dotyczące wymazów z jamy ustnej.

Grupa badana:  50 losowo wybranych imigrantów przebywających w Polsce 

Grupa kontrolna: 50 losowo wybranych ochotników obywatelstwa polskiego przebywających na stałe w Polsce 

Założenie i cel pracy:

Założeniem pracy jest naukowa weryfikacja tezy Jarosława Kaczyńskiego przedstawionej w październiku 2015 o możliwym powrocie do Europy chorób uznanych za epidemiologicznie groźne poprzez przeniesienie ich przez imigrantów z terenów Afryki, Azji południowej i Bliskiego Wschodu; imigrantów wojennych i ekonomicznych, lecz także dzieci i młodzież w wieku edukacyjnym. Teza ta jest podstawą do wnoszenia o ograniczenie pomocy humanitarnej i działalności na rzecz uchodźców w Polsce i ogólnej niechęci do „obcych”. Jako taka nie była do tej pory weryfikowana w stopniu pozwalającym na odpowiadające rangą upublicznienie danych. 

Metoda:

Wymazy zostaną posiane na podłożu agarowym celem określenia ilościowego i jakościowego flory bakteryjnej dla obu grup. Wyodrębnione szczepy bakterii chorób rzadkich i tropikalnych oraz historycznych będących źródłami epidemii. Wyniki zostaną porównane statystycznie i przedstawione w postaci prezentacji naukowej w formie pisemnej i formie wykładu (prezentacja Power Point). 

Część performatywna:

Namnożone kultury bakteryjne z wymazów połączone zostaną we wspólnej pożywce dla stworzenia hodowli wielokulturowej. Hodowla ta zostanie wysiana na płycie szklanej z pożywką agarową w postaci liter. W rzędach liter prezentowanych na pionowo ustawionym szkle rosnące bakterie utworzą tekst Ody do Radości – hymnu Unii Europejskiej. Prezentacja pracy zostanie poprzedzona wykładem odpowiadającym wystąpieniu naukowemu na  konferencjach medycznych (10 min + 5 na dyskusję)

 

Pobierz pracę magisterską

Zapisz się - newsletter